Home All Type ขนมไหว้พระจันทร์ • 月饼 • MOONCAKE
ขนมไหว้พระจันทร์ • 月饼 • MOONCAKE

ขนมไหว้พระจันทร์ • 月饼 • MOONCAKE

ขนมไหว้พระจันทร์ • 月饼 • MOONCAKE

แบ่งปัน  

ภาพถ่ายขนมไหว้พระจันทร์ เซ็ตอัปฉากและพร๊อพประกอบเพื่อสร้างบรรยากาศยามเช้าแสงลอดทะลุเงาไม้ ให้ความรู้สึกผูกพันเหมือนว่ารับประมานกันในครอบครัว

© Copyright 2011 DONOT6.INFO All rights reserved | E-mail: donot6@donot6.com | Tel: 081-6036613