Home All Type Madi Kombucha
Madi Kombucha

Madi Kombucha Madi Kombucha Madi Kombucha Madi Kombucha Madi Kombucha Madi Kombucha Madi Kombucha
Madi Kombucha

Madi Kombucha

แบ่งปัน  

งานถ่าย Kombucha ที่ชื่อว่า Madi เพื่อการนำภาพถ่ายไปใช้งานผลิตสื่อต่างๆ ภาพลักษณ์ที่ต้องการให้สื่อถึงความเป็นพรีเมียม และการดื่มเพื่อสุขภาพ ภาพทั้งหมดเซ็ตอัปถ่ายในสตูดิโอ และทำการรีทัชชิ่งพอสมควรเพื่อความสมบูรณ์ของสินค้า

© Copyright 2011 DONOT6.INFO All rights reserved | E-mail: donot6@donot6.com | Tel: 081-6036613