Home Food Photography & Stylist Princess Foods
Princess Foods

Princess Foods Princess Foods Princess Foods Princess Foods Princess Foods Princess Foods Princess Foods

Princess Foods

แบ่งปัน  

งานถ่ายภาพอาหารแช่แข็ง เป็นอีกงานที่จะต้องคำนึงถึงสัดส่วน และการอ้างอิงปริมาณตามความเป็นจริง เช่นจำนวนชิ้นของเนื้อไก่ จำนวนชิ้นของมะเขือ และแม้จะเป็นอาหารแช่แข็งแต่เราสามารถจัดแต่งให้ดูน่ารับประทานได้ งานนี้ DONOT6 รับผิดชอบทั้งส่วน Food Styling และ Photography

© Copyright 2011 DONOT6.INFO All rights reserved | E-mail: donot6@donot6.com | Tel: 081-6036613