Home Food Photography & Stylist Granola, Cranberry Crunch
Granola, Cranberry Crunch

Granola, Cranberry Crunch

Granola, Cranberry Crunch

แบ่งปัน  

งานถ่ายภาพเพื่อใช้ประกอบงานโฆษณาสำหรับธัญพืชที่มีคุณค่ากับร่างกาย เซ็ตอัปถ่ายให้เหมือนวางอยู่บนโต๊ะอาหาร เลือกใช้พร๊อพประกอบที่ดูเป็นธรรมชาติโทนสีที่เข้ากัน

© Copyright 2011 DONOT6.INFO All rights reserved | E-mail: donot6@donot6.com | Tel: 081-6036613