Home Contests & Awards รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการประกวดภาพถ่าย One Shot Knockout
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการประกวดภาพถ่าย One Shot Knockout


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการประกวดภาพถ่าย One Shot Knockout

แบ่งปัน  

โครงการประกวดภาพถ่าย One Shot Knockout: Innovation District ย่านนวัตกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.facebook.com/pg/RPSThailand/photos/?tab=album&album_id=1778314262217520&__xts__%5B0%5D=68.ARBD4BUYSLgkVXYghz0on5v0hB64nmmMaC-k4SXza40d1fODGjh9DGC1bFRCdWJDj5Yq7aRe__QpVb3G10oNeQ5svVhqIOCQMT47goqcgBzZ7rj3RYapXY8Zy0Ck3UEO2vqq5IizbSXrtrUd5ShtJnQYxsgAOzK8Bb-lpmVyej3J_Fjx_GwuRw&__tn__=-UC-R

© Copyright 2011 DONOT6.INFO All rights reserved | E-mail: donot6@donot6.com | Tel: 081-6036613